اين پنجره صرفا براي تامين منابع مالي وبلاگ ايجاد شده است !

با کليک روي دکمه × یا دکمه بستن آنرا ببنديد

به وبلاگ من خوش آمديد


آخرین مطالب سايت

آخرین مطالب سایت


5 بازدید ۷ام آبان ۱۳۹۵ hossein دسته‌بندی نشده بدون نظر

نامه کوروش بزرگ خطاب به ملت شريف ايران در قرن ?? !

نامه کوروش بزرگ خطاب به ملت شريف ايران در قرن ?? !

نامه کوروش بزرگ خطاب به ملت شريف ايران در قرن ?? !

نامه کوروش بزرگ خطاب به ملت شريف ايران در قرن ?? !


نامه کوروش بزرگ خطاب به ملت شريف ايران در قرن ?? !


نامه کوروش بزرگ خطاب به ملت شريف ايران در قرن ?? !
نامه کوروش بزرگ خطاب به ملت شريف ايران در قرن ?? !
نامه کوروش بزرگ خطاب به ملت شريف ايران در قرن ?? !
نامه کوروش بزرگ خطاب به ملت شريف ايران در قرن ?? !

اين مطلب بصورت اتوماتيک ارسال شده است. اميدواريم مفيد باشد :

به نام خدا

به مناسبت روز کوروش، روزي که در هيچ تقويم رسمي ثبت نشده!

اينجانب کوروش هخامنشي فرزند کمبوج?ه ?کم اول?ن پادشاه خاندان هخامنشيان هستم و اکنون سال ها? سال است که با اجازه شما دوستان فوت کردهام. گرچه م?دانم از ا?ن قض?ه ناراحت هست?د و صد البته اگر دويست سال هم عمر م?کردم شما عز?زان را نم?د?دم!

ا?نکه شما عز?زان بنده را مورد لطف و عنا?ت قرار م?ده?د برا? بنده بس?ار ارزشمند است، منتها در راستا? مورد لطف قرار دادن بنده چند نکته را ?زم م?دانم که مورد توجه قرار ده?د:

نکته اول:
تنها سند? که از صحبتهاي من برا? شما عز?زان باق? مانده است ?ک استوانه گلي به طول بيست و دو و نيم سانت?متر است که بس?ار? از قسمتها? آن ن?ز مخدوش شده است.
حا? چطور عده‌ا? ا?نقدر از حکومت ما اط?ع دق?ق دارند، معما??ست عج?ب. ضمناً دوستان تصور نکنند که زبان نوشته شده رو? منشور ف?نگل?ش ?ا فارس? است! آن زمان ما خط? م?خ? داشت?م و شکلک هم مي‌کشيديم.

نکته دوم:
دوستان لطف داشتهاند مطالب ز?اد? را از قول بنده منتشر کردهاند که بنده به بطور قاطع تکذ?ب م?کنم.

تاکنون جم?ت ز?اد? از امامان، پ?غمبران، آلبرت ا?نشت?ن، مارت?ن لوتر ک?نگ، باب مارل?، رجب ط?ب اردوغان، حامد کرزا?، سر آلکس فرگوسن، هاد? عامل، جواد خ?ابان? و… را به بنده منتسب دانستهاند که ه?چ کدام سند?ت نداشته است.

اساسا در آن زمان ما ا?نقدر حرف نم?زد?م، ب?شتر عمل م?کرد?م!
صد البته بنده از دوستداران جناب شر?عت? هستم منتها با?تر?ن آمار تلف?ق نام بنده با جم?ت قصار از آن ا?شان بوده است.

نکته سوم:
اگر کم? دقت کن?د بس?ار? از دوستان، از هم?ن صد سال پ?ش خودتان درست و حساب? آگاه? ندار?د! نم?دانم چطور م?شود ?کهو از زمان ما ا?نقدر با جزئ?ات ماجراها را نقل م?کن?د.
?کجور? دم از ما و حکومت ما مي‌زنند آدم فکر مي‌کند ا?نها آن زمان در کنار ما بودند!!!

اگر م?خواه?د رجوع تار?خ? ب?اور?د، از زمان? ب?اور?د که کم? به شما نزد?کتر است و اط?عات کاف? دار?د!!

با خواندن تار?خ سه هزار سال پ?شتر نمي‌شود برا? قرن ب?ست و ?کم نسخه درمان پ?چ?د.
شما از ?کسال پ?ش خود آگاه باش?د کاف?ست!
اص? من خودم آنقدر که شما م?گو??د ?ادم ن?ست چه م?کرد?م آن زمان ها!

.
نکته چهارم:
عدها? از شما دوستان افسوس ا?ن را م?خور?د که در زمان بنده نبود?د. شا?د خ?ل? تصور? از زمان ما ندار?د.
ا?نکه برق، آب، گاز، تلفن و از همه مهمتر اينترنت! نبود چطور م?خواست?د زندگ? کن?د؟
ف?سبوک و اينستاگرامتان را چه م?کرد?د؟
تلگرام نداشت?د ها!
با?د اسب چاپار م? گرفت?د و در نامه تان ?ک شب بخ?ر م?نوشت?د و م?فرستاد?د برا? مخاطب خاصتان!
اونوقت چطور م?خواست?د بدون تگ، رو? مخ هم راه برو?د؟
تازه از سِلفي مِلفي و همين الان يهوئي هم خبري نبود!
نکته پنجم:
ا?نطور نبود که بنده نشسته باشم و صبح تا شب به افق نگاه کنم و لبخند بزنم و بعدش همه چ?ز روبه راه باشد. ما هم لشکرکش? م?کرد?م و م?جنگ?د?م.
لشکرکش?مان هم واقع? بود، مجاز? نبود. مث? ا?نطور نبود که چند تا فحش بنو?س?م بار اسب کن?م چاپار را بفرست?م و بعدش طرف که آمد در برو?م.
نکته ششم:
جان ما و فرزندان ما، اگر مي‌خواهيد حرفها? ب? سر و ته و ب? ر?شه خود را به کرس? بنشان?د، از ا?نجانب ما?ه نگذار?د تا شأن و مقام ما زائل نگردد!!
باور کن?د برا? اثبات ا?نکه روشنفکر هست?د ن?از به بزرگنما?? و تحر?ف تار?خ ا?نجانب ن?ست، ضمناً ا?نها روشنفکر? ن?ست، کج‌فکريست ‏(ما بهش م?گ?م کژ انديشگان).
لازم به توض?ح است هر صفحه ف?سبوک ?ا توئ?تر? منتسب به ا?نجانب دروغ?ن بوده و با ادم?نش از طر?ق گارد جاو?دان برخورد قانون? خواهد شد.
مواظب خودتان باش?د
قربان شما کوروش کبير

اين متن در تأييد يا رد کوروش و اقدامات مثبت يا منفي اش نمي باشد.

منبع + ادامه مطلب
:


نامه کوروش بزرگ خطاب به ملت شريف ايران در قرن ?? !

نامه کوروش بزرگ خطاب به ملت شريف ايران در قرن ?? !

نامه کوروش بزرگ خطاب به ملت شريف ايران در قرن ?? !

نامه کوروش بزرگ خطاب به ملت شريف ايران در قرن ?? !

نامه کوروش بزرگ خطاب به ملت شريف ايران در قرن ?? !

نامه کوروش بزرگ خطاب به ملت شريف ايران در قرن ?? !

نامه کوروش بزرگ خطاب به ملت شريف ايران در قرن ?? !

نامه کوروش بزرگ خطاب به ملت شريف ايران در قرن ?? !

نامه کوروش بزرگ خطاب به ملت شريف ايران در قرن ?? !

نامه کوروش بزرگ خطاب به ملت شريف ايران در قرن ?? !

نامه کوروش بزرگ خطاب به ملت شريف ايران در قرن ?? !

نامه کوروش بزرگ خطاب به ملت شريف ايران در قرن ?? !

نامه کوروش بزرگ خطاب به ملت شريف ايران در قرن ?? !

نامه کوروش بزرگ خطاب به ملت شريف ايران در قرن ?? !

.

===

نامه کوروش بزرگ خطاب به ملت شريف ايران در قرن ?? !
نامه,کوروش,بزرگ,خطاب,به,ملت,شريف,ايران,در,قرن,??,!
نامه ,کوروش ,بزرگ ,خطاب ,به ,ملت ,شريف ,ايران ,در ,قرن ,?? ,!
نامه, کوروش, بزرگ, خطاب, به, ملت, شريف, ايران, در, قرن, ??, !
نامه , کوروش , بزرگ , خطاب , به , ملت , شريف , ايران , در , قرن , ?? , !
نامه + کوروش + بزرگ + خطاب + به + ملت + شريف + ايران + در + قرن + ?? + !
نامه کوروش بزرگ خطاب به ملت شريف ايران در قرن ?? !

نامه کوروش بزرگ خطاب به ملت شريف ايران در قرن ?? !

نامه کوروش بزرگ خطاب به ملت شريف ايران در قرن ?? !

نامه کوروش بزرگ خطاب به ملت شريف ايران در قرن ?? !

نامه کوروش بزرگ خطاب به ملت شريف ايران در قرن ?? !

نامه کوروش بزرگ خطاب به ملت شريف ايران در قرن ?? !

نامه کوروش بزرگ خطاب به ملت شريف ايران در قرن ?? !

نامه کوروش بزرگ خطاب به ملت شريف ايران در قرن ?? !

نامه کوروش بزرگ خطاب به ملت شريف ايران در قرن ?? !

نامه کوروش بزرگ خطاب به ملت شريف ايران در قرن ?? !

نامه کوروش بزرگ خطاب به ملت شريف ايران در قرن ?? !

نامه کوروش بزرگ خطاب به ملت شريف ايران در قرن ?? !

نامه کوروش بزرگ خطاب به ملت شريف ايران در قرن ?? !

نامه کوروش بزرگ خطاب به ملت شريف ايران در قرن ?? !

نامه کوروش بزرگ خطاب به ملت شريف ايران در قرن ?? !

نامه کوروش بزرگ خطاب به ملت شريف ايران در قرن ?? !

نامه کوروش بزرگ خطاب به ملت شريف ايران در قرن ?? !

نامه کوروش بزرگ خطاب به ملت شريف ايران در قرن ?? !

نامه کوروش بزرگ خطاب به ملت شريف ايران در قرن ?? !

نامه کوروش بزرگ خطاب به ملت شريف ايران در قرن ?? !

نامه کوروش بزرگ خطاب به ملت شريف ايران در قرن ?? !

نامه کوروش بزرگ خطاب به ملت شريف ايران در قرن ?? !

نامه کوروش بزرگ خطاب به ملت شريف ايران در قرن ?? !

نامه کوروش بزرگ خطاب به ملت شريف ايران در قرن ?? !

نامه کوروش بزرگ خطاب به ملت شريف ايران در قرن ?? !

نامه کوروش بزرگ خطاب به ملت شريف ايران در قرن ?? !

نامه کوروش بزرگ خطاب به ملت شريف ايران در قرن ?? !

نامه کوروش بزرگ خطاب به ملت شريف ايران در قرن ?? !

نامه کوروش بزرگ خطاب به ملت شريف ايران در قرن ?? !

نامه کوروش بزرگ خطاب به ملت شريف ايران در قرن ?? !

نامه کوروش بزرگ خطاب به ملت شريف ايران در قرن ?? !,نامه کوروش بزرگ خطاب به ملت شريف ايران در قرن ?? !,نامه کوروش بزرگ خطاب به ملت شريف ايران در قرن ?? !,نامه کوروش بزرگ خطاب به ملت شريف ايران در قرن ?? !,نامه کوروش بزرگ خطاب به ملت شريف ايران در قرن ?? !,نامه کوروش بزرگ خطاب به ملت شريف ايران در قرن ?? !,نامه کوروش بزرگ خطاب به ملت شريف ايران در قرن ?? !,نامه کوروش بزرگ خطاب به ملت شريف ايران در قرن ?? !,نامه کوروش بزرگ خطاب به ملت شريف ايران در قرن ?? !,نامه کوروش بزرگ خطاب به ملت شريف ايران در قرن ?? !,نامه کوروش بزرگ خطاب به ملت شريف ايران در قرن ?? !,نامه کوروش بزرگ خطاب به ملت شريف ايران در قرن ?? !,نامه کوروش بزرگ خطاب به ملت شريف ايران در قرن ?? !,نامه کوروش بزرگ خطاب به ملت شريف ايران در قرن ?? !,نامه کوروش بزرگ خطاب به ملت شريف ايران در قرن ?? !,نامه کوروش بزرگ خطاب به ملت شريف ايران در قرن ?? !,نامه کوروش بزرگ خطاب به ملت شريف ايران در قرن ?? !,نامه کوروش بزرگ خطاب به ملت شريف ايران در قرن ?? !,نامه کوروش بزرگ خطاب به ملت شريف ايران در قرن ?? !,نامه کوروش بزرگ خطاب به ملت شريف ايران در قرن ?? !,نامه کوروش بزرگ خطاب به ملت شريف ايران در قرن ?? !,نامه کوروش بزرگ خطاب به ملت شريف ايران در قرن ?? !,نامه کوروش بزرگ خطاب به ملت شريف ايران در قرن ?? !,نامه کوروش بزرگ خطاب به ملت شريف ايران در قرن ?? !,

برچسب ها

مطالب پیشنهادی

دیدگاه شما در مورد این مطلب